برندها

نمایندگی ها

این مجموعه نماینده برند های معتبری از سرتاسر دنیا می باشد.

در زیر این برندها و محصولات آنها معرفی می شود

SMI
(KOREA)

PRODUCTS

Manifold

Plug Valve

Chock Valve

Integral Fitting

Adapter

Swivel Joint

Cementing

Pup Joint

Hammer Union

Frac Adapter

Ball Valve

SMI