در زمینه SCR شرکت پویندگان صنعت جنوب با برند های HILL GRAHAM, و ROSS HILL همکاری دارد.

زمینه فعالیت ما شامل کلیه کالا های مرتبت با این دو برند می باشد از قبیل ساخت، تعمیرات و جایگزینی قطعات.

به علت اینکه بعضی از SCR های مورد استفاده در ایران بسیار قدیمی می باشند، با تکیه بر دیتا بیس شرکت، قابلیت به روز رسانی قطعات و سریال نامبر های بسیار قدیمی با قطعات اصلی و نو و ارائه جایگزین برای آنها وجود دارد.